מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות פרטיות

 מדיניות הפרטיות של ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ 


ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט של ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ, ח.פ. 511786378 (להלן – "ברימאג"). 
כל צפייה, גלישה, קריאה, פנייה, קנייה, הורדה או כל פעולה או שימוש אחר באתרי האינטרנט של ברימאג, בכתובות https://www.brimag.co.il/, https://www.brimag-online.co.il/, https://babyliss.online/  (להלן וביחד – "שימוש" ו-"האתר"), כפופים להסכמה לתנאים וההוראות המפורטים במדיניות פרטיות זו, וכן לתקנון האתר, במלואם. 
אם אינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק מיד את השימוש באתר.

בכל שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 (שמונה עשרה) שנים לפחות, או שאחד מהוריך (או אפוטרופוס אחר), נתן את הסכמתו לכך שתעשה שימוש באתר וכן הסכים לתנאי השימוש באתר ולמדיניות פרטיות זו על כל תנאיהם.
מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, יחיד ורבים, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
מדיניות הפרטיות המעודכנת מפורסמת באתר. ברימאג תעדכן את הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לדין. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי ברימאג בשל כך. לכן, אנא הקפד לחזור למדיניות פרטיות זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר. 
מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש ספטמבר 2023. 
סוגי המידע שאנחנו אוספים 
1.ברימאג תאסוף, תפיק ותשמור במאגר המידע שברשותה, מידע בקשר לגולשים שעושים שימוש באתר ("המשתמש/ים").
אתה מאשר ומסכים לכך, שברימאג תאסוף מידע בקשר אליך, לרבות מידע שיימסר על-ידך, וכן מידע שייאסף או יופק במסגרת השימוש באתר, או כל פעילות אחרת הקשורה לאתר, ולרבות בין היתר: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון (קווי ו/או נייד), כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי, תוקף כרטיס האשראי, תאריך לידה, היסטוריית גלישה וביקורים באתר, סוג המוצר שרכשת, תאריך רכישת המוצר ומקום רכישתו, מידע או פרסומות שנקראו באתר, תוכן פניות באתר (לרבות באמצעות לשוניות 'צור קשר' ופניות לברימאג, סוג הפניה שבוצעה ותוכנה לרבות צילום מוצרים), פעולות שבוצעו, העדפות צרכניות, , הגדרות תצוגה, נתוני מערכת, שפה, אזור זמן, כתובות IP, נתוני מכשיר וחיבור, לרבות מספר זיהוי של המכשיר האלקטרוני (IMEI), פרטי ספק שירותי אינטרנט, וכדומה (להלן – "המידע"). 
2.אין לך חובה חוקית למסור מידע, או להסכים למסירת, איסוף, והפקת המידע או לכל שימוש אחר במידע. 

3.בכל שימוש באתר, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע, כמפורט במדיניות פרטיות זו.    
4.בכל שימוש או פעילות אחרת באתר, יש להזין מידע נכון ומדויק בלבד. כל נזק שייגרם כתוצאה ממסירת מידע שגוי או חסר, הינו באחריות הבלעדית שלך, וברימאג לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק או הוצאה, שייגרמו בקשר להזנת מידע חסר או שגוי. 
5.בנוסף, ייתכן שנקבל מידע כמפורט בסעיף 2 לעיל, או מידע אחר אודותיך, ממפרסמים, שותפים-עסקיים, נותני שירותים או רשתות חברתיות (לרבות פייסבוק, טוויטר, טיקטוק ואינסטגרם), ונתונים נוספים בהתאם להסכמות שבינך ובין הגורמים האלו, וכן כל מידע אחר כהגדרתו במדיניות פרטיות זו.
המטרות והשימושים במידע  
6.ברימאג רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, להחזיק בו, ולעשות בו שימוש, למטרות הבאות:
6.1.פניה וזיהוי, מתן שירות, ביצוע רכישות ואספקת מוצרים, תפעול, ניהול ושיפור האתר, הפעילות והשירותים הניתנים באמצעותו, יצירת קשר עם המשתמשים, עריכת סקרים אצל המשתמשים, מסירה לצדדים שלישיים לצורך ביצוע שירותים מטעם ברימאג, לרבות הובלת המוצר אל המשתמש או מהמשתמש וכן מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים; 
6.2.שיפור חווית השימוש באתר, הצגה והתאמה של מודעות מטעם ברימאג שיוצגו למשתמשים (לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט, ברשתות חברתיות ואפליקציות ויישומים של צדדים שלישיים) העשויים להתאים להעדפותיהם, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח, הצלבה, אפיון, בקרה, ומחקר סטטיסטי; 
6.3.לצרכי פרסום ושיווק ומכירות ודיוור ישיר, ובכלל זאת, מסירה וגילוי של מידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים, לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט, ברשתות חברתיות ואפליקציות (יישומים) של צדדים שלישיים); וכן 
6.4.מניעת הונאה ותרמית, אכיפת מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש ושמירה על כל דין, התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים ועמידה בהוראות כל דין.
העברת מידע לגורמים נוספים 
6.אתה מסכים לכך, שלצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, ברימאג רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, רשתות, חברות ו/או גופים נוספים, בישראל ו/או אל מחוץ לגבולות ישראל (לרבות שירותי ענן), וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם, לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, ברימאג לא תישא באחריות מכל סוג שהיא, בגין כל שימוש של צדדים שלישיים במידע כאמור. 
7.ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו: כדי להציג ולהתאים עבורך מודעות, מוצרים, פרסומות ותכנים שונים של צדדים שלישיים; במקרה שתפר את מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין; במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבין ברימאג, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראות רגולטוריות, המורות לנו למסור את המידע; במקרה בו תסבור ברימאג, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של ברימאג, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, במקרה שנארגן את פעילות באתר במסגרת גוף אחר/ת, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 
8.עוד בהקשר זה, ידוע לך כי החברה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזין באתר.
9.הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע או חלק ממנו, הינם: חברות קשורות של ברימאג וחברות אחיות של ברימאג, שותפי המסחר והתוכן של ברימאג, רשתות חברתיות (לרבות פייסבוק טוויטר, ואינסטגרם); חברות משלוחים, ספקי המוצרים, גופים המעניקים לברימאג שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה ותשלום, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, שירותי ניהול מועדון לקוחות, חברות אשראי, סליקה ותשלום, ספקי השירותים והיועצים השונים שלנו; גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע; וכן כל גורם שירכוש את פעילות האתר, או יתמזג עם ברימאג, ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו. 
10.בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו.
דיוור ישיר והודעות פרסומיות 
11.אתה מסכים לקבל דיוור, תכנים שיווקיים, דברי פרסומת, ניוזלטרים, עדכונים, דיוור ישיר, הודעות על שינוי בשירות ו/או שינוי באתר, התראות, וכל תוכן אחר שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג – באמצעות דואר אלקטרוני, משלוח דואר רגיל, הודעות טלפוניות, הודעות SMS ובכל דרך תקשורת אחרת (להלן וביחד – "דיוור פרסומי").  
12.אם אינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי, אתה רשאי לבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור בתחתית כל הודעת דיוור פרסומי, ו/או באמצעות פניה אלינו, בעל-פה או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני   menashez@brimag.co.ilאו בטלפון מספר 03-7358000. בהתאם לבקשה, ברימאג תסיר את מבקש ההסרה מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לבקשתך ולכל דין, לרבות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
עוגיות ( ,(Cookiesמערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים 
13.האתר כולל שימוש ב-"עוגיות" ("Cookies", מחרוזות של אותיות ומספרים המשמשות לאגירת מידע, ונשמרות בזיכרון המחשב של המשתמש), "משואות רשת" ("web beacons"), פיקסלים, ומערכות וטכנולוגיות נוספות לאיסוף מידע, ולניטור הגלישה והפעילות באתר (להלן וביחד – "המערכות"). 
14.המערכות אוספות ומפיקות מידע אודות המשתמשים, לצורך ניטור הרגלי הגלישה באתר, משך הזמן ששהית באתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, לצרכי פרסום ושיווק, התאמת העדפות אישיות, התאמה אישית של תכנים, מודעות פרסומת של צדדים שלישיים, שיפור חווית הגלישה באתר, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובתIP , מיקום המכשיר וכן לכל מטרה אחרת שמפורטת במדיניות פרטיות זו. מובהר כי לא מתבקש אישור כלשהו, בטרם הפעלתם של אמצעים ותוכנות אלו. 
15.המערכות משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתר, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.
16.חלק מהמערכות הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.
17.חלק מהמערכות שפועלות באתר, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתר. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים במערכות או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
18.ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש במערכות (חלקן או כולן) על-ידי שינוי ההגדרות באתר.  יתכן שנטרול השימוש במערכות יפגע באפשרותך להשתמש בחלקים של האתר, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתר.
19.ניתן להפסיק ולמנוע את השימוש ב- Cookies, על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. פירוט נוסף, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש, ניתן למצוא בלינקים להלן: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw

https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

20.אחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה Google Analytics . לפירוט נוסף ניתן לעיין בקישורים: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, https://policies.google.com/privacy?hl=iw; לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
21.ניתן להשתמש באתר, באמצעות קישור של חשבונות הפייסבוק, הטוויטר, האינסטגרם או של חשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, או שרשתות חברתיות אלו יאספו מידע אודותיך ויעשו בו שימוש, הכל בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות של רשתות חברתיות אלו, ובהתאם להרשאות שקבעת בחשבונותיך. 
22.ייתכן שייכללו באתר קישורים ('לינקים') לעמודים, תכנים, תוכן ו/או שירותים של צדדים שלישיים ברשת האינטרנט. תכנים ושירותים אלו כפופים למדיניות פרטיות ותנאי שימוש של צדדים השלישיים אלו. לא תהיה לך (לרבות כל גורם מטעמך) זכות תביעה, דרישה או טענה כלפי ברימאג בקשר לכך.
זכויות המשתמשים באתר 
23.בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), אתה זכאי לפנות אל ברימאג ולבקש לעיין במידע מזוהה שנאסף אודותיך ומוחזק במאגרי המידע של ברימאג. יובהר, כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף או נשמר, ללא זיהוי ספציפי של המשתמש). 
24.אם אתה מעוניין שמידע מזוהה בקשר אליך יתוקן או יימחק (אם יתברר כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן), או שאתה מעוניין לעיין במידע מזוהה, או להודיע על הסרת הסכמתך לקבלת דיוור פרסומי, אתה מוזמן לפנות אל ברימאג באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מופיעים מטה. 
25.ברימאג תבחן את בקשתך ותשיב בהתאם למועדים הקבועים בחוק. ככל שברימאג תסרב לבקשה, תימסר לך הודעה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן - "התקנות"). על החלטה זו של ברימאג, אתה רשאי להגיש ערעור לבית משפט השלום, בהתאם לתקנות.
26.גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתר והפעילות של ברימאג, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך תאימות לכל דין, עמידה בדרישות רגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות זו.
אבטחה והגנה על המידע

27.ברימאג מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, ובאמצעותם פוחתים הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגרי המידע ולמחשביה של ברימאג, אולם אין בהם בטחון מוחלט. ברימאג אינה מתחייבת לכך, שמערכות הגנת ואבטחת המידע חסינות בפני כל ניסיון חדירה ו/או פריצה על ידי צד שלישי, ואף אינה מתחייבת לכך, שהאתר ומערכותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע, לרבות למידע שהוזן על-ידי משתמשים באתר. ברימאג לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בגין חדירה ו/או פריצה ו/או גישה בלתי מורשית ו/או כל גניבת מידע או ניסיון לגניבת מידע ממאגריה ו/או מהאתר.
28.לתשומת לבך, כל שימוש באתר ו/או בתכנים הקשורים בו, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה לטלפון הנייד או למחשב, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. הגלישה וכל שימוש אחר באתר, הינם באחריותך בלבד. מומלץ להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.
29.ברימאג לא תהיה אחראית והיא פטורה מכל אחריות בקשר לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, נסיבתי או תוצאתי, שייגרם לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו באתר, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו או אבטחתו, לרבות אם מידע כלשהו לגביכם יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.
30.המידע, התכנים, הכותרים הדיגיטליים והמאמרים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ברימאג בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. אין ברימאג אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
31.כמו כן, באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי זה כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי. כל שימוש בתוכן של אותו צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי אותם צדדים שלישים.
יצירת קשר
32.אתה מאשר ומסכים לקבל כל פנייה והודעה, בעל-פה ו/או בכתב, מברימאג ו/או מכל גורם אחר הקשור לאתר, לרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, באמצעות פרטי הקשר שהזנת באתר.
33.בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע, ניתן ליצור קשר עמנו, בטלפון: 03-7358000, במייל: menashez@brimag.co.il, או בכתובת: רח' השקמה 19, אזור.

סגור
Loading
Go back to %1