מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
תקנון

 1. כללי

 1. אתר BRIMAG (להלן: "האתר") הינו בבעלות ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "ברימאג") ומופעל על ידה. ברימאג עוסקת בתחום היבוא, שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, וכן מספקת שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה. 

 2. האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לקבל מידע על אודות מגוון השירותים שמספקת ברימאג, ובכלל זה להציג מידע על מגוון המוצרים הרחב אותם היא מייבאת (להלן: "המוצרים") מבית היוצר של היצרנים המובילים בעולם. כמו כן, כולל האתר פירוט על המשווקים המורשים דרכם יוכלו הגולשים לרכוש את אותם המוצרים.

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. 

 4. בריאמג רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה, ללא כל התנייה במסירת הודעה מראש, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.

 5. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.

 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

 7. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה ו/או המצורפים לאתר, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול על פיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. [שהלקוח יסמן בעת הרכישה וההרשמה לאתר שהוא מקבל את תנאי התקנון] 

 8. הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לברימאג ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 9. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות של ברימאג. 

 10. התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, בין שהינם תחת ניהולה של ברימאג ובין אם לאו, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור. 

 11. השימוש בלשון זכר בתקנון, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים כאחד - אין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 1. בעלות וזכויות קניין רוחני

 1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של ברימאג.

 2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם("Domain") , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של ברימאג או של צד שלישי, אשר הרשה לברימאג להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לברימאג בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישורה של ברימאג לכך מראש ובכתב.

 3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישורה של ברימאג מראש ובכתב.

 1. תוכן האתר 

 1. תוכן האתר, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (AS-IS). למשתמש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי ברימאג בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש). כוונת ברימאג היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, יתכן שהתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות, שיבושים, אי דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר - לרבות לגבי כל מוצר, שירות, או מידע על מבצעים, בין היתר עקב מעשים או מחדלים של ברימאג או מי מטעמה או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את ברימאג מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

 2. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

 3. ברימאג אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

 4. כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.

 5. תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי ברימאג, ובנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המשווקים המורשים מטעם ברימאג עד לגמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ברימאג החברה. החברה איננה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מסניפי המשווקים המורשים, או באיזה מהם. ברימאג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סגירת המכירות או להגדיל את הכמות המוצעת על פי שיקול דעתה מבלי שיהיה בכך לפגוע בזכייתם של משתמשים שהצעותיהם נרשמו והתקבלו לפני מועד השינוי.

 6. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי ברימאג, לרבות אתרים של יצרנים, משווקים מורשים ומשווקים שאינם מורשים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. ברימאג לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכניהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. ברימאג רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. ברימאג אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 1. הגבלת אחריות

 1. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי ברימאג (לרבות סרטוני הדרכה, חוברות הפעלה, מפרטים, מדריכי קניה, מאמרים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ברימאג בקשר לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

 2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי ברימאג במצבם כפי שהם (AS-IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE). ברימאג לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

 3.  מבלי לגרוע באמור לעיל בפרק ג (תוכן האתר), החברה או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות שהיא, לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד או נזק כספי אחר), הנובעים או הקשורים באתר, או בכל תוכן או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי ברימאג ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות אלו הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא בזה בתוכן באתר. 

למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי ברימאג אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

 1. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את ברימאג או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב ברימאג או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לברימאג אין אחריות לגביו.

 1. זמינות וגישה לאתר 

 1. ברימאג רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות תביעה בקשר לכך.

 2.  ברימאג תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך

 3. ברימאג לא תהא אחראית בשום אופן לכל תקלה, הפסקה, או שיבוש בתקינות הפעילות של האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיוצא בזה). 

 4. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי ברימאג לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

 1. הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.

 2. בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין ברימאג למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

 1. מדיניות פרטיות

 1. ברימאג מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. לפיכך, מנהיגה ברימאג מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר, אשר מטרתה להציג את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו. 

 2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מן התקנון ותנאי השימוש. ברימאג רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

 1. רישום 

 1. במסגרת השירותים שמציעה ברימאג למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא ברימאג רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

 2. מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של ברימאג ובהתאם להוראות כל דין.

 3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר מהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מברימאג ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

 4. משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה, בהודעה פקס או במשלוח אימייל, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של ברימאג. במקרה זה ברימאג תהא רשאית, בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל, להיענות לבקשתו. 

 5. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 

 6. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.

 1. מדיניות מכירת מוצרים ואספקתם 

 1. האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בשיטה של "מכירה אישית"  או בכל שיטה או דרך אחרת, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ברימאג. מובהר בזאת כי ברימאג רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

 2. כללי :

  1. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה (למעט לעניין מוצרים הנמכרים בשיטת המכירה האישית, כמפורט בסעיף 3 להלן), לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים ואינם מחירי שוק (להלן: "המחיר לצרכן"). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר לצרכן, ככל הידוע לברימאג.

  2. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני הגשת הצעה במסגרת המכירות ו/או לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים ולפיכך, ברימאג ממליצה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר. 

  3. רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי ברימאג. 

  4. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית, אלא אם נאמר אחרת.

  5. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע"מ (למעט לעניין מוצרים הנמכרים בשיטת המכירה האישית, כמפורט בסעיף 3 להלן). במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

יובהר כי לעניין מוצרי טכנולוגיה, מחשבים וסלולר נפח האחסון הפנוי לשימוש נמוך מנפח האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות ו/או אפליקציות שונות וכדומה. למידע נוסף ניתן לפנות לאתר היצרן או ליצרן.

  1. ברימאג משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

 1. מכירה אישית :

  1. ברימאג רשאית לבחור למכור את המוצרים המוצגים באתר, כולם או חלקם, בשיטת המכירה האישית, במהלכה מוזמן המשתתף להציע הצעות לרכישת מוצר בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה.

  2. מכירה אישית הינה מכירה לזמן מוגבל של כמות יחידות מוגבלת מהמוצר המוצע למכירה, במחיר שלא יפחת מהמחיר המינימאלי (להלן: "המחיר המינימאלי") שנקבע על ידי ברימאג ביחס לכל מוצר המוצע למכירה. המחיר המינימאלי הינו מחיר פנימי וחסוי, בידיעת ברימאג בלבד ואינו מפורסם ו/או מוצג באתר.

  3. בדף המוצר באתר של כל מוצר המוצע למכירה בשיטה זאת יופיע מחיר פתיחה אשר יקבע על ידי ברימאג על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "מחיר הפתיחה"), כאשר סכום ההצעות של כל משתתף לא יפחת ממנו. למען הסר ספק, יובהר כי מחיר הפתיחה אינו המחיר המינימאלי.

  4. הצעה של משתתף תזכה ככל שתהיה שווה או גדולה מהמחיר המינימאלי שנקבע. רכישת המוצר בהתאם להצעה שזכתה תתבצע בסכום ההצעה ועל פי תנאי התשלום שהוצעו על ידי המשתתף.

  5. מציע שהצעתו זכתה לא יוכל לחזור בו מההצעה ויהיה רשאי לבטל את הרכישה בתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד או במדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים.

  6. ברימאג רשאית לקבוע מחיר מינימאלי לכל מוצר ו/או לכל מכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה לקבוע כי המחיר המינימאלי יושפע מזהות המשתמש ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל משתמש לרכוש את המוצר, לרבות מחירי מינימאלי שונה לכל משתתף וכן לקבוע ביחס למכירות מסוימות או משתתפים מסוימים כי מספר ההצעות העומד לזכותם יעלה על חמש הצעות ואף זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

  7. על המשתתף במכירה האישית לבדוק את מחירי השוק של המוצר המשתתף ומומלץ לבצע בדיקות השוואתיות לפני הגשת כל הצעה. מובהר בזאת, כי בהתאם, לא תישמע כל טענה מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה טענה לטעות ו/או הטעיה, בקשר למכירה האישית. 

 2. זכאים להשתתף במכירות הנערכות באתר :

  1. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

   1. משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

   2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.

   3. המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.

  2. למען הסר ספק מובהר כי לברימאג נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.

  3. ברימאג תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 3. אופן הטיפול בהזמנה :

  1. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ח' לעיל, ביצוע רכישה באמצעות האתר יותנה ברישום לאתר ובמסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה [- יש להגדיר דף שכזה לצורך הרשמה לרכישות]. במסגרת ההרשמה על כל משתמש יהיה לבחור בשם משתמש וסיסמא ולמסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה. יודגש כי כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן לא תוכל ברימאג להבטיח את ביצוע הקניה.

  2. מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע ברימאג בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה, ככל שיהיו.

  3. ההזמנה תירשם במחשבי החברה ובנוסף יישלח לרוכש אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.

  4. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ברימאג, אלא רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ברימאג, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

  5. הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לברימאג עקב שיבוש הליכי המכירה.

  6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של ברימאג בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

  7. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי ברימאג על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.

  8. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים אצל המשווקים המורשים.

 4. אספקה והובלה של מוצרים :

  1. ברימאג תשא באחריות לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי מששתף  באתר אל כתובת בישראל, שהקליד הרוכש בעת הגשת הצעתו, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 

  2. ברימאג תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים, בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף ט(5) לעיל. 

  3. יובהר כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ברימאג תהא רשאית להעמיד את המוצר לרוכש במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמו מראש. ברימאג תעשה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

  4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, ברימאג תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

  1. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה והובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד לבית הרוכש, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצא בזה, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצא בזה, ותתקבל הודעה על כך בבית הרוכש.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

  1. התמורה בגין דמי המשלוח יכול ותשולם בנפרד או עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ברימאג לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

  2. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רוכש של מוצר יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסניה של ברימאג, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. יובהר כי איסוף עצמי כפוף לתיאום מראש מול נציגי שירות הלקוחות של ברימאג.

  3. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים, כך שברימאג תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים. 

  4. בעת אספקת המוצר, רשאית ברימאג או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. 

במקרה של אספקת מוצר הדרוש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

  1. במקרה של עיכוב באספקת המוצר לרוכש מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את ברימאג בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. ככל שהרוכש לא יידע את ברימאג בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הרוכש כמי שקיבל את המוצר, לברימאג לא תהיה כל אחריות, ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ברימאג, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור. 

 1. יצירת קשר

 1. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתקנון זה אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת [אנא מלאו כתובת דואר אלקטרוני] לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: [אנא מלאו כתובת למשלוח דואר]. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. ברימאג תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.סגור
Loading
Go back to %1