הסדרי פשרה

הסדר פשרה 27.2.2017

הסדר פשרה 27.2.2017

הודעה ללקוחות ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מ וללקוחות ברימאג שירות בע"מ

מובא בזאת לידיעת הציבור, כי ביום 27.2.2017, הוגשה לבית המשפט המחוזי-מרכז, בקשה לאישור הסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה"), אשר נחתם בעניין הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור") שהגישו מר לירן דדו ומר רועי דנן (להלן: "התובעים ו/או המבקשים") נגד ברימאג דיגיטאל אייג' בע"מ ונגד ברימאג שירות בע"מ (להלן ביחד: "ברימאג").

בהתאם להסדר פשרה, תעניק ברימאג הטבה של שנת אחריות נוספת לכל לקוח אשר רכש טובין ישירות בחנות התצוגה של ברימאג ובאתר המכירות של ברימאג, עובר ל-30 יום מאישור בית המשפט את הסדר הפשרה והחל ממועד כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), תשע"ב -2012. בנוסף, תעניק ברימאג הטבה של שנת אחריות נוספת לכל צרכן אשר נדרש על ידי ברימאג להציג בנוסף למדבקת האחריות המלאה, חשבונית רכישה או תעודת אחריות כתנאי לקבלת האחריות ולא זכה לקבלת שירות תיקונים בתקופת האחריות עקב כך.

כמו כן, ברימאג תעניק הטבה של שנת אחריות נוספת לכל צרכן אשר רכש טובין שלא במישרין ממנה (דהיינו שלא בחנות התצוגה ו/או באתר המכירות) המחויב במתן מדבקת אחריות על פי דין ומיובאים על ידי ברימאג, ולא נמסרה לו מדבקת אחריות מלאה על ידי הקמעונאי ממנו רכש את הטובין, ובשל כך לא זכה לקבלת השירות בתקופת האחריות.

שנת האחריות הנוספת תחול, לגבי הזכאים לה, החל מ-30 יום ממתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה, ככל שיאושר, או החל מתום תקופת האחריות הרגילה למוצר, לפי המאוחר.

חבר קבוצה או גוף מהגופים המנויים בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסכם הפשרה. ההסכם לא יחול על כל חבר קבוצה אשר הודיע, בהתאם לאמור בסעיף 18(ו) לחוק, כי הוא אינו מעוניין שהסכם זה יחול עליו ("הודעת ההחרגה") והוא לא יהיה זכאי לכל הטבה כמפורט בהסכם. כל הודעת החרגה על פי ההסכם תשלח בכתב למזכירות בית המשפט, עם העתק, שיישלח בדואר רשום, לב"כ התובעים המייצגים, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו.

מודעה זו מוגשת כשירות לציבור. הנוסח הקובע הוא נוסח הסדר הפשרה. להסדר הפשרה המלא לחץ כאן.