מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות החזרות והחלפות

 1. כללי

 1. מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים להביא לביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו אך ורק באתר האינטרנט של חברת ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ (להלן: "ברימאג") וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.

 1. ביטול עסקה

 1. משתמש שבחר לרכוש מוצר (להלן: "הרוכש") באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

 2. כל רוכש רשאי להחזיר או להחליף מוצר בהתאם להוראות התקנון והוראות המדיניות להחזרת מוצרים, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן ביחד: "החוק").

 3. רוכש רשאי להודיע על ביטול עסקה של רכישת המוצר באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספרי תעודת הזהות והטלפון הנייד שלו (להלן: "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכיוצא בזה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.

 4. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר ברימאג בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף כלשהו.

 5. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר ברימאג בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו.

 6. החזרת המוצר בהתאם לסעיף 6 תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

  1. יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נעשה בהם שימוש ושלא נפגמו; חיבור המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש.

  2. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים כגון מכונות גילוח ומוצרי היגיינה אחרים, ראשי דיו, מדפסות, פקסמיליות שהותקן בהן דיו, מחשבים נייחים, ניידים, חומרה ותוכנה ומוצרים שהרוכש קיבל כהטבה בגין רכישה.

 7. בכל מקרה של ביטול עסקה, יציג הצרכן חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם ברימאג או הוכחה אחרת, לשביעות רצון ברימאג, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

 8. ככל שברימאג ביצעה בבית הלקוח התקנה של המוצר המשמש למתן שירות, ישלם הלקוח לברימאג את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.

 9. החזרת התמורה ואופן החזרת התמורה במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לאמור לעיל, לרבות בסעיף 6 לעיל.

Transaction Cancellation and Product Return Policy – BRIMAG DIGITAL AGE LTD.

 1. General

 1. The purpose of this policy is to present the conditions for cancellation of transactions for products purchased solely on the website of Brimag Digital Age Ltd. (hereinafter: "Brimag" or "the Company") as well as the manner of return of the purchased products.

 1. Transaction Cancellation

 1. A user who chooses to purchase a product (hereinafter: the "Purchaser") on the Website is obliged to check the product he purchased immediately upon receipt.

 2. Each purchaser may return or exchange a product in accordance with the bylaws and the Product Return Policy, in accordance with the provisions of the Consumer Protection Act, 1981, as well as the Consumer Protection Regulations (Cancellation of Transaction), 2010 (collectively: "the Law").

 3. Purchaser may notify a cancellation of the purchase of the product by means of a written notice to the Company stating his full name and ID and mobile phone number (hereinafter: the "Cancellation Notice"), including by fax or e-mail, from the date of the transaction to 14 days from the date of receipt of the product Or from the date of receipt of the written confirmation of the transaction containing the terms of the transaction, including the description and price of the product, warranty, cancellation policy and the like, whichever is later, according to the law.

 4. In the event of cancellation of a transaction due to a defect or discrepancy in the product, Brimag will refund within 14 days of receipt of the cancellation notice the same part of the transaction price paid by the purchaser, cancel the transaction charge, deliver a copy of the cancellation of the transaction charge notice and do not charge the purchaser any additional amount. In the event of cancellation of a transaction that is not due to a defect or discrepancy in the Product, Brimag will refund within 14 days of receipt of the cancellation notice the same part of the transaction price paid by the purchaser, cancel the transaction charge, deliver a copy of the cancellation of the transaction charge notice and do not charge the purchaser any additional amount, except for handling fees of 5% of the value of the transaction or NIS 100, whichever is lower, without derogating from the rest of the company's rights in accordance with the law. The return cost applies to the buyer and will be paid by him.

 5. Return of the Product in accordance with Section 6 shall be subject to the following conditions:

  1. Only unused and undamaged entire products will be accepted for replacement/return; connecting the products to electricity, gas or water will be considered "use" for this purpose.

  2. Consumable products (such as razors and other hygiene products, ink cartridges, printers, facsimiles in which ink has been installed, computers, laptops, hardware and software) and products granted to the purchaser as a purchase benefit cannot be returned or exchanged.

 6. In the event of cancellation of a transaction, the purchaser shall present an invoice or a cash register receipt or a return note or any other proof to the satisfaction of Brimag, indicating that the transaction was made with Brimag and detailing the date of the transaction, the amount paid and the means of payment.

 7. To the extent that Brimag has carried out installation of the product used for service at the purchaser's home, the purchaser will pay Brimag the installation cost in an amount not exceeding NIS 150.

 8. The return of the payment in the event of cancellation of a transaction shall be in accordance with the provisions of the law and subject to the above, including section 6 above.

סגור
Loading
Go back to %1